Home » Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 : Definities
1.1 Onder Oude Dingen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de ......., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KVK-nummer .....
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via oudedingen.nl een bestelling plaatst.
Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop oudedingen.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Oude Dingen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Artikel 3 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven email-mail adres. De klant en Oude Dingen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Oude Dingen gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 Oude Dingen is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. Deze persoonsregistraties zal Oude Dingen aanmelden bij de Registratiekamer.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Oude Dingen vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
Artikel 5 : Aanbod
5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Oude Dingen met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Oude Dingen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Oude Dingen passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Oude Dingen kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft en krijgt de tweede persoon het aankoop bedrag terug gestort.
Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Oude Dingen vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s exclusief BTW.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Oude Dingen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Directe betaling via IDEAL
- Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL88RABO..... t.n.v....... te Ridderkerk, onder vermelding van het bestelnummer. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Oude Dingen zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Oude Dingen.
Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens Post NL deze staan vermeld op de website.
Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.
Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen met Oude Dingen.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
Artikel 8 : Levering
8.1 Oude Dingen levert in eerste instantie alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via email contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten.
8.2 Bij ontvangst van betaling versturen wij de bestelling binnen vijf werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.4 Oude Dingen is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Oude Dingen bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Oude Dingen zijn voor rekening van de klant.
Artikel 10 : Retour
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 4 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Oude Dingen.
10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, in de vorm van een digitale tegoedbon vergoed.
10.3 Oude Dingen behoudt het recht om retour gestuurde goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
Artikel 11 : Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Oude Dingen of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.
Artikel 12 : Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 13 : Schadevergoeding
13.1 Oude Dingen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.
Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.